Det finns lite som pekar på att styret av ett land eller en kommun är som att styra ett företag. En god affärsman är inte detsamma som en god statsman. Orsaken är att den privata sektorn och den offentliga sektorn är två olika begreppsliga storheter.

Huvudsyftet med den privata sektorn är att skapa en produkt eller tjänst och göra vinster på denna. Talar man om aktiebolag, som är den dominerande bolagsformen i Sverige, är vinstsyftet avgörande. Det ligger i ägarnas intresse och förväntningar att beslut som fattas inom bolaget ska öka ägarnas vinster. Hur denna vinst skapas är mindre relevant. Om ett företag kan maximera sin vinst och öka sin produktivitet genom att automatisera sin tillverkning – oavsett om det leder till massarbetslöshet – så är det logiska att företaget handlar på det sättet. Det sociala ansvaret är  helt annorlunda än vad som är fallet inom offentlig sektor. Automatiseringen kan mycket väl gynna samhället i stort men det kan också drabba en stor grupp människor negativt och samhället, offentligheten, blir då den aktör som måste hantera detta.

Automatisering inom industrin

Huvudsyftet med den offentliga sektorn är  att producera allmän välfärd eller värden av social karaktär. Vid styret måste man ledas av goda idéer som gör navigationen så bra som möjlig i relation till de utmaningar som väntar. Hänsyn ska tas till den breda massan samt till olika minoriteter och svagare grupper. Bolag kan förvisso bedrivas i kommunal regi men då är inte det primära syftet att tjäna så mycket pengar som möjligt utan samhällsnytta och långsiktigt ansvar. Det är sådant som ska framgå i dessa bolags ägardirektiv. Ofta visar det sig att det uppstår konflikter här mellan dels samhällsnyttan och vinstintresset genom dessa dubbla roller.

Inom offentlig sektor kan effektivitet endast betyda att producera kvalitativa välfärdstjänster på ett effektivt sätt, dvs leverera tjänster och produkter som är till gagn för dess avnämare. Ofta blir det en kompromiss, eller försök till optimering, av den tid man har, resurser som finns och kvalitet.

Den offentliga sektorn har mer sällan karaktären av att det går att göra vinst på den verksamhet som faller där under. Få skulle nog till exempel lita på polisen om polismyndigheten sålde beskydd till invånarna. Avfallshantering, underhåll av gator, militär är andra områden som sannolikt snabbt skulle gå i stöpet om vinstintresset vore avgörande.

Add comment


Security code
Refresh